Zjazd hufca – relacja na żywo

12:05 Zakończenie Zjazdu Hufca.

12:01 Przemówienie komendanta hufca.

11:59 Nastąpiło przekazanie sznurów.

11:57 Trwa wystąpienie przewodniczącego komisji skrutacyjnej po przeliczeniu głosów.

W skład Hufcowej Komisji Rewizyjnej weszli:
– pwd. Kacper Rembowski – 32 głosy;
– phm. Agnieszka Wasiela – 35 głosów.

Gratulujemy!

11:48 Przerwa.

11:47 Zakończyło się oddawanie głosów.

11:38 Zostają rozdane karty do głosowania.

11:33 Dyskusja na temat uzupełnienia pozostałych wakatów.

11:30 Dobiega końca prezentacja komisji rewizyjnej. Głos zabiera pełnomocnik chorągwi Tomasz Jachimek, w celu przedstawienia procedury wyborczej.

11:27 Pytania do kandydatów.

11:22 Kandydaci przedstawili swoją osobę oraz dlaczego kandydują.

11:21 Zjazd odrzucił wniosek formalny.

11:16 Wniosek formalny o głosowanie jawne w sprawie wyboru członków HKR.

11:15 Powołanie 3-osobowego składu komisji skrutacyjnej: Olgi Skowrońskiej, Juli Biernackiej, Weroniki Kwaśniewskiej. Przyjęte większością głosów.

11:10 Wystąpienie przewodniczącej komisji wyborczej – prezentacja 2 kandydatów na członków HKR: Kacpra Rembowskiego oraz Agnieszki Wasieli.

11:05 Propozycja przewodniczącej komisji wyborczej zjazdu o przedłużenie czasu na zebranie kandydatur na członków HKR o 5 minut – przyjęte większością głosów.

11:03 Dyskusja na temat możliwości pracy zdalnej w HKR.

11:02 Koniec czasu na zbieranie kandydatur na członków HKR.

10:55 Przemówienie Agnieszki Rytel dotyczące zmian SIM.

10:52 Przemówienie przewodniczącej Hufcowej Komisji Rewizyjnej – Magdaleny Suchan – dotyczące obowiązków członków HKR.

10:43 Komendant Hufca rozdaje odznaczenia.

10:41 Uroczyste otwarcie Zjazdu.

10:40 Odśpiewanie hymnu Związku Harcerstwa Polskiego.

10:34 Przerwa

10:33 Przemówienie pełnomocnika komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP – Tomasza Jachimka.

10:30 Do komisji wyborczej zostały wybrane 3 osoby, przyjęte większością głosów.

10:29 Przyjęte zostały poprawki do porządku obrad Zjazdu.

10:22 Wybrano protokolantów zjazdu – Adama Lipińskiego i Gniewoja Michalewskiego. W skład prezydium weszli – przewodnicząca Zjazdu – Justyna Świstek, wiceprzewodniczący – Jakub Ciechulski. Przyjęto regulamin Zjazdu po drobnych zmianach.

10:10 Delegaci zajęli miejsca. Przemowę zaczął komendant hufca witając delegatów.

9:40 Powoli pojawiają się już delegaci – niedługo rozpoczniemy część roboczą Zjazdu.

Post Author: Michalina Andrzejczyk