Zjazd Hufca 23.09.2023 – relacja na żywo

9:20 Zbierają się pierwsi delegaci, niedługo rozpocznie się wstępna część Zjazdu.

9:30 Rozpoczyna się Zjazd.

9:34 Zjazd wybrał protokalantów. Wybrano jednogłośnie również Przewodniczącego.

9:37 Zjazd wybrał Wiceprzewodniczącą.

9:40 Wniosek o zmianę nazwy Komisji Strategicznej na Komisję ds Strategii Hufca, poprawka została przyjęta.

9:43 Przyjęcie regulaminu Zjazdu z poprawkami.

9:47 Przyjęto porządek obrad z poprawkami.

9:50 Zjazd wybrał Komisję Wyborczą.

9:53 Zjazd wybrał Komisję Skrutacyjną.

9:58 Zjazd wybrał Komisję Uchwał.

10:01 Zjazd wybrał Komisję ds. Strategii Hufca.

10:04 Rozpoczyna się właściwa część Zjazdu, przypomniane zostały cele i zadania Zjazdu, a także jego procedury.

10:05 Rozpoczyna się dysksuja o składzie Hufcowej Komisji Rewizyjnej, Wniosek o liczebność Komisji, wg niej powinny to być trzy osoby. Przewodnicząca HKR podsumowuje potrzeby liczebnościowe Komisji.

10:08 Dyskusja trwa. Ze strony dotychczasowej przewodniczącej pojawia się pomysł o powoływanie tymczasowych współpracowników HKR. 

10:12 Przypomniane zostają zadania HKR. Trwa rozmowa dotycząca ilości, współpracowników, perspektyw.

10:19 Głosowanie dotyczące liczby członków HKR w kadencji 2023 – 2027 jako troje. Zjazd przyjął uchwałę.

10:23 Wniosek o wybór Sądu Harcerskiego Hufca na kolejna kadencję. Pojawiają się trzy głosy przeciw.

10:26 Zjazd odrzucił wniosek o powołanie Sądu Harcerskiego Hufca.

10:28 Komisja Wyborcza ustala czas zgłoszeń kandydatów do momentu wystąpienia Komisji ds. Strategii Hufca.

10:30 Wniosek o przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na Komendanta Hufca przez Komisjię Wyborczą w trybie standardowym (jak do innych władz). Zjazd przyjmuje ten wniosek.

10:35 Przewodniczący ogłasza pięciominutową przerwę techniczną.

10:45 Koniec przerwy technicznej.

10:48 Sprawdzenie listy obecności w celu wyjaśnienia niezgodności ilości osób na sali ze spisem.

10:51 Niezgodność wyjaśniona, przechodzimy do oficjalnej części Zjazdu.

10:53 Wprowadzenie Sztandaru Hufca. Minuta ciszy ku pamięci zmarłej niedawno byłej komendantki Hufca Haliny Lech. Odśpiewanie Hymnu Związku Harcerstwa Polskiego.

10:56 Podziękowania od Komisji Historycznej dla ustępującej Komendy Hufca.

10:57 Rozpoczęcie sprawozdania Komendy z minionej kadencji. Zakończone brawami.

11:34 Podsumowanie i ocena działalności Hufca przez przedstawicielkę Chorągwi. Podziękowania złożone na ręce komendanta.

11:38 Wniosek o dyskusję nad sprawozdaniem komendy hufca teraz. Wniosek został przyjęty.

11:39 Dyskusja nad sprawozdaniem komendy hufca.

12:03 Dyskusja trwa.

12:28 Dalsze komentarze do sprawozdania.

12:48 Dyskusja trwa, pojawiają się pojedyncze uwagi.

12:53 Zakończenie dyskusji. Przedstawienie sprawozdania HKR. Zakończone brawami.

12:59 Ocena działalności HKR przez ChKR. 

13:02 Dyskusja nad sprawozdaniem HKR.

13:22 Zakończenie dyskusji nad sprawozdaniem. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdań komendy i HKR.

13:25 Zjazd przyjął oba sprawozdania.

13:25 Przewodnicząca HKR przedstawia wniosek o udzielenie absolutorium za minioną kadencję wszystkim członkom Komendy Hufca. 

13:29 Zjazd głosuje nad wnioskami o udzielenie absolutorium.

13:35 Dyskusja nt. głosowania oddzielnie nad absolutoriami dla osób o zmieniających się obszarach zadań w trakcie kadencji. Wniosek o głosowanie oddzielnie. Dyskusja nt. wniosku.

13:45 Wniosek został odrzucony.

13:45 Kontynuujemy głosowanie nad wnioskami o udzielenie absolutoriów.

13:57 Głosowanie zostało zakończone, Zjazd udzielił absolutorium wszystkim członkom i członkiniom Komendy w minionej kadencji.

13:59 Członkowie władz Hufca składają sznury.

14:02 Przewodniczący zarządza przerwę obiadową do 14:32.

14:50 Wznowienie obrad Zjazdu, przedstawienie przez Komisję ds. Strategii Hufca projektu strategii hufca na kolejną kadencję.

14:53 Dyskusja dotycząca strategii hufca.

16:16 Wniosek dotyczący zamknięcia dyskusji nad strategią hufca. Wniosek został przyjęty.

16:20 Głosowanie nad przyjęciem strategii hufca w formie z poprawkami.

16:21 Projekt strategii hufca został odrzucony.

16:22 Wniosek o przerwę techniczną. Wniosek został przyjęty

16:41 Powrót do porządku obrad.

16:43 Przemówienie minionego komendanta odnośnie decyzji Zjazdu dotyczących strategii.

16:47 Przemówienie przedstawicielki władz Chorągwi w sprawie celów zjazdu, m. in. przyjęcia strategii, a także dalszych procedur i postępowania.

16:56 Dysksuja nt. dalszego postępowania Zjazdu.

17:17 Wniosek o przesunięcie wyboru komendanta i komendy pomiędzy punkty 70 a 72 w porządku obrad, wniosek został odrzucony.

17:20 Wniosek o wybory do HKR w trybie natchmiastowym. Wniosek został przyjęty.

17:21 Przedstawienie kandydatów, wystąpienia.

17:35 Wniosek o głosowanie w trybie jawnym, wniosek odrzucony. Zarządzono przerwę celem utworzenia kart do głosowania.

17:58 Wznowienie porządku obrad, przejście do głosowania nad kandydaturą członków HKR.

18:00 Rozpoczyna się głosowanie.

18:09 Zakończyło się głosowanie. Zarządzona zostaje przerwa techniczna do czasu przeliczenia głosów.

18:21 Wznowiony zostaje porządek obrad. Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawia wyniki głosowania.

18:22 Nowi członkowie HKR przyjmuja sznury oznaczające funkcje. Krótkie przemówienie przedstawicielki władz Chorągwi. Wybory zostają zakończone.

18:25 Wniosek formalny Komendanta Hufca o przejście do punktu 69. czyli przedstawienie projektów uchwał. Wniosek został przyjęty.

18:29 Przewodnicząca Komisji Uchwał prezentuje projekty uchwał.

18:40 Zakończenie prezentacji uchwał.

18:41 Wyjaśnienie przepisów dotyczących dalszego postępowania w sprawie uchwał.

18:45 Wniosek formalny o przerwę w obradach Zjazdu do 17.10.2023 17:00. 

18:52 Następuje modyfikacja wniosku (zmiana godziny na 18:00). Wniosek został przyjęty.

18:54 Zjazd zostaje przerwany do wymienionego terminu. Podziękowania przewodniczącego dla osób pełniących funkcje podczas Zjazdu oraz pełnomocniczki władz Chorągwi.

18:55 Przemówienie kończące pełnomocniczki władz Chorągwi.

18:57 Zawiązany zostaje krąg. Delegaci rozchodzą się.

Post Author: Biniu