Podsumowanie Nadzwyczajnego Zjazdu Hufca Łódź-Polesie

W dniu 09.11.2017 został zwołany Nadzwyczajny Zjazd Hufca Łódź-Polesie.

Celem Zjazdu było:
A. rozpatrzenie sprawozdania władz hufca, w tym sprawozdania finansowego za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
B. rozpatrzenie opinii komisji rewizyjnej hufca i komendy chorągwi w sprawie działalności komendy hufca od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
C. podjęcie, na wniosek komisji rewizyjnej hufca, uchwały w sprawie absolutorium dla poszczególnych członków komendy hufca za okres od ostatniego zjazdu zwykłego hufca,
D. ocenienie realizacji uchwał zjazdu hufca,
E. zmiany liczebności komendy hufca i wyborów uzupełniających komendę hufca.

Podczas wielogodzinnych obrad Zjazd przyjął sprawozdanie Komendy Hufca, natomiast sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Hufca Łódź-Polesie zostało odrzucone.
Zjazd udzielił absolutorium każdemu członkowi Komendy Hufca oraz wyraził zgodę nad powiększeniem składu Komendy do 8 osób. W wyborach do Komendy została wybrana hm. Nina Malinowska, która będzie zajmować się programem. Zjazd przyjął także jedną uchwałę, która ma na celu stworzenie procedur dotyczących zarządzaniem majątkiem Hufca oraz jeden wniosek, który zostanie skierowany do Chorągwi Łódzkiej z propozycją zmienienia formy przedstawiania przez nich informacji o realizacji zadań statutowych przez Hufiec na zjazdach.

Dokładny przebieg Zjazdu można przeczytać w relacji.

Post Author: PiotrWojtaszek