Zjazd sprawozdawczo-wyborczy

To już dziś! Instruktorzy Hufca Łódź-Polesie zebrali się, żeby podsumować połowę kadencji Komendy Hufca. Zostańcie z nami, by na bieżąco śledzić co się dzieje w trakcie Zjazdu.

23:26: zakończenie Zjazdu Hufca.

23:25: wystąpienie Komendantki Hufca na zakończenie Zjazdu Hufca.

23:23: Zjazd przyjął zaproponowane uchwały.

23:03: przewodniczący Komisji Uchwał i Wniosków odczytuje uchwałę po poprawkach wprowadzonych przez wnioskodawców.

23:01: Zjazd wraca do dyskusji nad uchwałami.

23:00: Komendantka Hufca wręcza sznur członkini Komendy Hufca dh. Ninie Malinowskiej.

22:59: ogłoszenie wyników przez przewodniczącą Komisji Skrutacyjnej dh. Barbarę Grabarczyk. Dh. Nina Malinowska została wybrana na funkcję członkini Komendy Hufca większością głosów.

22:51: dyskusja nad złożonymi uchwałami.

22:48: odczytanie przez Komisję Uchwał i Wniosków propozycji złożonych przez delegatów.

22:45: głosowanie nad kandydaturą dh. Niny Malinowskiej.

22:36: Zjazd odrzucił wniosek formalny.

22:35: wniosek formalny o głosowanie jawne w sprawie wyboru dh. Niny Malinowskiej.

22:34: Zjazd wybrał Komisję w składzie: dh Marek Kijewski, dh. Ewa Grabarczyk, dh Mateusz Cyniak, dh Jakub Ciechulski.

22:23: wypowiedź dh. Niny Malinowskiej, kandydatki na funkcję członkini Komendy ds. programu.

22:22: Zjazd przyjął wniosek o rozszerzenie składu Komendy.

22:21: głosowanie nad przyjęciem wniosku Komendy Hufca o rozszerzenie składu Komendy.

22:05: dyskusja nad wnioskiem Komendy Hufca i pytania odnośnie nowego podziału pracy.

22:01: wniosek Komendantki Hufca o poszerzenie składu Komendy.

22:00: wystąpienie Komendantki Hufca po udzieleniu absolutorium.

21:57: zakończenie przerwy w obradach Zjazdu.

21:48: przerwa w obradach Zjazdu.

21:48: wszyscy członkowie Komendy Hufca uzyskali absolutoria.

21:39: głosowanie nad udzieleniem absolutoriami dla poszczególnych członków Komendy Hufca.

21:35: wniosek formalny o głosowanie tajne w sprawie absolutoriów dla członków Komendy. Wniosek został odrzucony.

21:27: odczytanie opinii przewodniczącej Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Komendantki i Komendy za okres od ostatniego zjazdu zwykłego.

21:26: Zjazd odrzucił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

21:25: głosowanie za przyjęciem sprawozdania Komisji Rewizyjnej Hufca.

21:16: wniosek formalny został odrzucony przez Zjazd.

21:15: wniosek formalny o zakończenie dyskusji o sprawozdaniu Komisji Rewizyjnej.

20:53: wystąpienie dh Mieczysława Miki przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Łódzkiej podsumowujące działania Komisji Rewizyjnej Hufca.

20:52: rozpoczęcie dyskusji nad sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej Hufca.

20:52: Zjazd przyjął sprawozdanie Komendy Hufca.

20:47: zakończenie dyskusji nad sprawozdaniem Komendy Hufca. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

20:35: dyskusja dotycząca programu w Hufcu.

20:15: dyskusja dotycząca uchwały o ofensywie wędrowniczej.

20:00: dyskusja o wizerunku i promocji w Hufcu.

19:45: dyskusja o realizacji uchwały dotyczącej wychowania gospodarczego.

19:30: rozpoczęcie dyskusji dotyczącej sprawozdania Komedy Hufca.

19:12: przedstawienie przez dh. Ewę Grabarczyk informacji o realizacji zadań statutowych przez komendanta i komendę.

19:03: sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Z powodu braku przewodniczącej dh. Sylwii Białeckiej zostanie odczytane sprawozdanie Komisji Rewizyjnej wcześniej przesłane instruktorom Hufca.

18:31: sprawozdanie Komendantki Hufca dh. Magdaleny Dąbkowskiej z działalności Komendy Hufca od ostatniego Zjazdu.

18:30: podziękowania od Grupy Programowej dla dh. Moniki Suchan.

18:29: podziękowania dla członków grupy programowej za pracę w przeciągu ostatnich pięciu lat. Podziękowania otrzymali: dh. Paula Dominiak, dh. Kamila Reszka oraz dh. Piotr Dziewulski.

18:27: podziękowania dla członków Kręgu Starszyzny “Jędrusie” za pomoc przy organizacji HAL 2017 oraz obchodów 60-lecia Hufca.

18:26: podziękowania za pełnienie swoich funkcji otrzymali: Agnieszka Rytel, Grzegorz Świstek, Marta Ignaczak, Anna Omiecińska, Monika Suchan, Włodzimierz Palczewski, Renata Gołaszewska, Joanna Matuszczak.

18:25: Złotą Odznakę Zasłużonego dla Hufca Łódź-Polesie otrzymali dh. Kamila Reszka oraz dh. Jakub Dyktyński

18:24: Honorową Odznakę Zasłużonego dla Hufca Łódź-Polesie otrzymali dh. Nina Malinowska oraz dh Eligiusz Szymczak.

18:23: wręczenie podziękowań i odznaczeń.

18:22: odśpiewanie hymnu Związku Harcerstwa Polskiego.

18:21: zakończenie przerwy.

18:14: krótka przerwa w obradach Zjazdu.

18:10: zapoznanie uczestników zjazdu przez pełnomocnika komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP o celach zjazdu nadzwyczajnego oraz obowiązujących procedurach.

18:09: wybranie Komisji Uchwał i Wniosków. Wybranymi zostali dh. Kacper Rembowski oraz dh. Bartłomiej Szostek.

18:06: przyjęcie porządku obrad po wprowadzeniu poprawek.

18:04: przyjęcie regulaminu obrad z poprawkami.

18:03: wykreślenie z regulaminu obrad wyboru Komisji Wyborczej i zapisów dotyczących Komisji Wyborczej.

17:56: dyskusja nad poprawkami do regulaminu obrad.

17:53: powołanie przewodniczącej Zjazdu oraz wiceprzewodniczącej. Przewodniczącą została dh. Agnieszka Rytel, wiceprzewodniczącą dh. Justyna Świstek.

17:52: powołanie protokolantów. Protokolantami została: dh. Małgorzata Palczewska oraz dh. Paulina Nowak.

17:49: otwarcie Zjazdu.

17:30: Zjazd rozpocznie się z krótkim opóźnieniem.

17:00: otwarcie biura Zjazdu. Pierwsi uprawnieni do głosowania odbierają swoje mandaty.

Post Author: michal.waclawski