Regulamin

Regulamin zamieszczony poniżej dotyczy pracy komisji i otwartych prób od dnia 1 stycznia 2015.

 

REGULAMIN  DZIAŁANIA KOMISJI  STOPNI  INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP ŁÓDŹ-POLESIE

I.        Postanowienia ogólne

1.   Komisję Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Łódź Polesie, zwaną dalej KSI lub Komisją, powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie Komendant ZHP Hufca Łódź Polesie.

2.   KSI funkcjonuje zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich, zatwierdzonym uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. oraz niniejszym regulaminem, wraz z późniejszymi zmianami.

3.   Jeżeli w niniejszym dokumencie jest mowa o właściwym komendancie, należy przez to rozumieć komendanta Hufca ZHP Łódź Polesie.

4.   Postanowienia niniejszego dokumentu, w których mowa o wędrowniku, członku starszyzny, instruktorze, komendancie, przewodniczącym KSI, przewodniku, podharcmistrzu i harcmistrzu, stosuje się odpowiednio do wędrowniczki,  członkini starszyzny, instruktorki, komendantki, przewodniczącej KSI, przewodniczki, podharcmistrzyni i harcmistrzyni.

5.   W skład KSI wchodzą instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza; co najmniej połowę składu komisji stanowią harcmistrzowie. Komisja powinna liczyć co najmniej 3 osoby.

6.   Przewodniczącym KSI może zostać instruktor w stopniu harcmistrza. Wszyscy członkowie KSI powinni posiadać przeszkolenie do pełnienia funkcji lub uzyskać je w ciągu roku od objęcia funkcji w KSI.

7.   KSI prowadzi próby instruktorskie osób z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Łódź Polesie.

8.   KSI prowadzi próby instruktorskie na stopień przewodnika oraz może prowadzić próby instruktorskie na stopień podharcmistrza zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez KSI chorągwi.

9.   KSI może pracować zarówno w całym składzie, jak i w zespołach. Zespół powinien liczyć co najmniej 3 osoby (w jego składzie musi znaleźć się przewodniczący KSI lub jego zastępca). Komisja podejmuje decyzję za zgodą większości członków uczestniczących w posiedzeniu. W głosowaniu stosuje się większość bezwzględną.

10.                Komisja spotyka się na posiedzeniu raz w miesiącu, w zależności od potrzeb środowiska hufca. Terminy posiedzeń KSI podawane są z miesięcznym wyprzedzeniem. Dopuszcza się możliwość dodatkowego posiedzenia, termin którego podaje się z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

11.                Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.

12.                Stopnie instruktorskie:

 • przewodnik – przewodniczka,
 • podharcmistrz – podharcmistrzyni,
 • harcmistrz – harcmistrzyni,

są zdobywane przez członków zwyczajnych ZHP.

II. Opiekun próby

1.   Opiekunem próby może być:

a.         na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;

b.         na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki:

a.   uzyskał zgodę właściwej KSI,

b.   ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,

c.   ma otwartą próbę harcmistrzowską,

d.  jako opiekun pozytywnie przeprowadził i zamknął co najmniej jedną próbę przewodnikowską.

2.   Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.

3.   KSI prowadzi pracę z opiekunami prób w szczególności przez:

 • organizowanie seminariów, warsztatów i indywidualnych konsultacji dla opiekunów prób.
 • udostępnianie materiałów dotyczących zdobywania stopni instruktorskich,

4.   Do zadań opiekuna próby należy dbałość o przygotowanie, realizację i podsumowanie próby, które zagwarantują osiągnięcie poziomu określonego w idei stopnia. W szczególności zadania opiekuna to:

 • wytyczenie priorytetów próby i przygotowanie wspólnie z podopiecznym programu próby na stopień,
 • stawienie się na komisji otwierającej i zamykającej,
 • bieżąca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania,
 • monitorowanie pracy podopiecznego,
 • dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby,
 • sporządzenie opinii sumującej zamknięcie próby,
 • udział w warsztatach organizowanych przez KSI (obowiązkowe dla instruktorów, którzy mają być opiekunami po raz pierwszy).

III. Otwarcie próby

1.   Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do właściwej KSI gotowość podjęcia próby.

2.   KSI akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę, lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna próby.

3.   Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który:

 • jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia,
 • zawiera dowolną liczbę zadań, które zapewniają realizację wszystkich wymagań na stopień (jedno zadanie można powiązać z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie może być realizowane przez kilka zadań),
 • uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień,
 • jest powiązany z planem pracy środowiska,
 • wiąże się z pełnioną przez niego funkcją,
 • określa przewidywany czas trwania próby.

4.   Otwierający próbę składa:

 • program próby – do przewodniczącego lub wyznaczonego członka KSI najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji (w wersji elektronicznej* – drogą wiadomości e-mail),
 • opinię bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę***.
 • wniosek o otwarcie próby**,

5.   Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby wnioskuje do komendanta hufca o otwarcie próby.

6.   Otwarcie próby komendant hufca ogłasza rozkazem.

7.   KSI ma prawo:

 • zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania,
 • przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu jego rozwoju, w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej niezbędnej do otwarcia próby na kolejny stopień.
 • w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, można pominąć wymaganie na stopień opisując ten fakt w karcie próby.

8.   Komisja przyjmuje jako obligatoryjne przeczytanie 3 pozycji książkowych (stopień przewodnika) i 5 (na stopień podharcmistrza) z różnych działów przygotowanej przez KSI listy lektur (załącznik).

9.  Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.

IV. Zamknięcie próby

1.    W celu zamknięcia próby zdobywający stopień składa do KSI:

 • pisemny raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia – do przewodniczącego lub wyznaczonego członka KSI najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji (w wersji elektronicznej*– drogą wiadomości e-mail),
 • dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby (jeżeli wymaga tego próba do raportu można dołączyć w formie załączników potwierdzenia (opinie) od bezpośrednich przełożonych z realizacji poszczególnych zadań lub odpowiednie dokumenty),
 • opinię bezpośredniego przełożonego
 • opinię Komendanta Hufca Łódź-Polesie lub osoby przez niego upoważnionej.

2.   Na spotkaniu KSI zdobywający stopień wypełnia formularz i podpisuje:

 • Wniosek o zamknięcie próby.

3.   Opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby.

4.   KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując do właściwego komendanta odpowiedni wniosek.

5.   Po pozytywnym zamknięciu próby komendant, na wniosek KSI, przyznaje stopień rozkazem.

6.   Po negatywnym zamknięciu próby właściwy komendant, na wniosek KSI, ogłasza rozkazem zamknięcie próby z wynikiem negatywnym.

7.   Próby zamknięte z wynikiem negatywnym właściwy komendant ogłasza rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku komisji o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji KSI do właściwego komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komendant ponownie kieruje sprawę próby do KSI.

8.   W przypadku nie zakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie KSI najpóźniej po upływie 3 miesięcy wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce komisji, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie komisji i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnej zbiórce zamyka próbę z wynikiem negatywnym.

9.   Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.

10.               Dorobek prób na stopnie instruktorskie będzie udostępniony, tak by umożliwić korzystanie z niego kadrze oraz zdobywającym stopnie.

V. Zobowiązanie Instruktorskie

Za przyjęcie w poczet instruktorów odpowiada właściwy komendant. Zobowiązanie powinno mieć uroczystą, obrzędową formę i być złożone nie później niż 3 miesiące po przyznaniu stopnia przewodnika – przewodniczki.

VI. Dokumentacja KSI

1.   Dokumentacja pracy KSI obejmuje:

 • protokoły z posiedzeń KSI,
 • rejestr prowadzonych prób,
 • kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób,
 • dokumentację zamkniętych prób,
 • dorobek prób instruktorskich z informacją o sposobie ich upowszechnienia,
 • dokumentację pracy z opiekunami prób.

2.   KSI we współpracy z komendantem hufca i zespołem kadry kształcącej odpowiada za upowszechnianie dorobku programowo-metodycznego wypracowanego w ramach realizowanych prób na stopnie instruktorskie. Komisja wydaje przynajmniej 1 raz w roku pisemnie lub na stronie internetowej zestawienie prac metodycznych dla namiestnictw i szczepowych.

VII. Potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP, oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich.

Zgodnie z Uchwałą nr 78/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Łódź-Polesie rozpatruje wnioski o potwierdzenie posiadanego uprzednio stopnia instruktorskiego, dla osób które ponownie ubiegają się o członkostwo w ZHP, oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich, wraz ze złożeniem wniosku o ponownym nabyciu praw członkowskich zgodnie z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Łódź-Polesie.

1. Komisja Stopni Instruktorskich powinna otrzymać od takiej osoby następujący komplet dokumentów:

 • wniosek do KSI zawierający: imię i nazwisko, nazwisko rodowe i poprzednio używane, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, posiadany stopień wraz z powołaniem się na rozkaz o jego przyznaniu,
 • wyjaśnienie przyczyny ustania członkostwa oraz motywy ubiegania się o ponowne członkostwo,
 • informację o przebiegu służby przed ustaniem członkostwa, w tym o ostatnim przydziale służbowym,
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby i istotne dla rozpatrzenia wniosku,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do ZHP – w przypadku, gdy wniosek składa osoba do lat 16.

2. W celu potwierdzenia stopnia instruktorskiego komisja uzgadnia z kandydatem sposób uzupełnienia wiedzy na temat zmian w ZHP od czasu ustania członkostwa, w szczególności dotyczących zmian w Statucie ZHP o raz w systemie metodycznym, zgodnie z decyzją komisji może to wymagać stawieniu się na posiedzeniu komisji.

3. KSI może potwierdzać tylko te stopnie, do których przyznawania jest uprawniona. W przypadku braku odpowiednich uprawnień, potwierdzenia dokonuje KSI wyższego szczebla.

4. W przypadku, gdy kandydat posiadał stopień organizatora, wówczas komisja potwierdza status instruktorski jedynie pod warunkiem jednoczesnego otwarcia próby przewodnikowskiej.

5. W przypadku nabywania członkostwa w ZHP przez osoby, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacji harcerskich, komisja analizuje wymagania na stopień instruktorski zdobyty przez kandydata, a następnie uzgadnia z nim sposób uzupełnienia wiedzy na temat ZHP, w szczególności dotyczącej Statutu ZHP oraz systemu metodycznego, a także innej wiedzy i umiejętności – jeśli wynika to z analizy różnic między systemami stopni instruktorskich.

6. Potwierdzenie stopnia wiąże się z dopuszczeniem przez właściwego komendanta do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

7. Potwierdzenie stopnia ogłasza w rozkazie właściwy komendant na wniosek KSI.

8. Potwierdzanie stopnia instruktorskiego nie może trwać dłużej niż trzy miesiące od złożenia kompletnej dokumentacji do właściwej KSI.

VIII. Przepisy przejściowe

1.   Powyższy regulamin ma zastosowanie do prób otwartych po 1 stycznia 2015 r.

2.   Dla prób otwartych przed styczniem 2015 r. stosuje się przepisy obowiązujące w chwili otwarcia próby.

 

 * Zalecany format dokumentu to PDF (Portable Document Format). Zalecana nazwa pliku to: nazwisko imię zdobywany stopień program próby (lub podsumowanie próby).

np. Kowalski_Jan_pwd_program_proby.pdf,
     Kowalska_Janina_pwd_zamkniecie_proby.pdf

** Formularz dostępny na stronie internetowej Hufca należy wydrukować, wypełnić i podpisany przynieść na spotkanie KSI otwierające próbę.

*** Wytyczna do opinii: w opinii powinna znaleźć się informacja dlaczego uważasz, że jest gotów do podjęcia próby instruktorskiej, jakie działania go do tego przygotowały. Wydrukowaną i podpisaną opinię należy przynieść na spotkanie KSI otwierające próbę.

WYTYCZNE DO OPINII OPIEKUNA PRÓBY:

Opinia opiekuna próby przedkładana na posiedzeniu KSI powinna zawierać:

 • Odniesienie do idei stopnia, ocena czy podopieczny osiągnął poziom w niej zakładany,
 • Krótkie informacje o przebiegu próby podobiecznego, stopniu realizacji i jakości wykonanych zadań,
 • Ocenę postawy instruktorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pola służby podobiecznego – jak sobie radzi jako drużynowy/członek kadry szczepu/członek zespołu instruktorskiego,
 • Ocenę postępów dokonanych w okresie trwania próby,
 • Ocenę realizacji założonych celów próby, 
 • Wniosek końcowy o pozytywne/negatywne zamknięcie próby.

Opinia opiekuna powinna być przesłana do KSI wraz z podsumowaniem próby oraz przedłożona na posiedzeniu KSI. 

Post Author: sy2birak