Formalności otwarcia i zamknięcia próby

 

Poniżej znajduje się wyciąg z regulaminu działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łódź – Polesie podający listę dokumentów jakie należy dostarczyć do KSI w celu otwarcia / zamknięcia próby. Poniższy wykaz nie zwalnia z konieczności zapoznania się z całym regulaminem ani nie obrazuje procesu przygotowania i realizacji próby.

Otwarcie próby na stopień instruktorski

Otwierajacy próbę składa do KSI (przesyła drogą mailową komplet dokumentów najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem, oraz przynosi ze sobą na posiedzenie wydrukwany komplet dokumentów stanowiących załącznik do wniosku o otwarcie próby):

 • programpróby – do przewodniczącego lub wyznaczonego członka KSI najpóźniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem Komisji (w wersji elektronicznej – drogą wiadomości e-mail) – zalecany format dokumentu to PDF, zalecana nazwa pliku to: nazwisko imię zdobywany stopień program próby, np.: Tomek_X_pwd program,
 • wniosek o otwarcie próby – jest on zawarty w karcie próby (do pobrania ze strony hufca), którą nalezy wydrukować, wypełnić, podpisać i przynieść na spotkanie KSI otwierające próbę,
 • opinię bezpośredniego przełożonego na swój temat, którą przesyła wraz z programem próby, zgłaszając sie na posiedzenie.

 

Zamknięcie próby na stopień instruktorski

Zdobywający stopień składa do KSI  (przesyła drogą mailową komplet dokumentów najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem, oraz przynosi ze sobą na posiedzenie wydrukwany komplet dokumentów stanowiących załącznik do wniosku o zamknięcie próby):

 • pisemny raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia – do przewodniczącego lub wyznaczonego członka KSI najpóźniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem Komisji (w wersji elektronicznej – drogą wiadomości e-mail)  – zalecany format dokumentu to PDF, zalecana nazwa pliku to: nazwisko imię zdobywany stopień zamknięcie, np.: Tomek_X_pwd_zamknięcie,
 • dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby (jeżeli wymaga tego próba do raportu można dołączyć w formie załączników potwierdzenia (opinie) od bezpośrednich przełożonych z realizacji poszczególnych zadań lub odpowiednie dokumenty),
 • opinię bezpośredniego przełożonego,
 • opinię Komendanta Hufca Łódź-Polesie lub osoby przez niego upoważnionej,
 • opinię opiekuna o zdobywającym stopień i przebiegu próby
 • wnioseko zamknięcie póby – zawarty na karcie próby (przechowywanej w dokumentacji KSI) i wypełniany na spotkaniu.

WYTYCZNE DO OPINII OPIEKUNA PRÓBY:

Opinia opiekuna próby przedkładana na posiedzeniu KSI powinna zawierać:

 • Odniesienie do idei stopnia, ocena czy podopieczny osiągnął poziom w niej zakładany,
 • Krótkie informacje o przebiegu próby podopiecznego, stopniu realizacji i jakości wykonanych zadań,
 • Ocenę postawy instruktorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pola służby podopiecznego – jak sobie radzi jako drużynowy/członek kadry szczepu/członek zespołu instruktorskiego,
 • Ocenę postępów dokonanych w okresie trwania próby,
 • Ocenę realizacji założonych celów próby, 
 • Wniosekkońcowy o pozytywne/negatywne zamknięcie próby.

Opinia opiekuna powinna być przesłana do KSI wraz z podsumowaniem próby oraz przedłożona na posiedzeniu KSI.

 

WYTYCZNE DO OPINII NAMIESTNIKA O DRUŻYNOWYCH I PRZYBOCZNYCH:

Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie pełnych i wyczerpujących informacji. Odpowiedzi typu: tak/nie nie są dla nas satysfakcjonujące, ani wyczerpujące.

 • Czy drużyna pracuje z prawem i przyrzeczeniem i w jaki sposób?
 • Czy drużyna pracuje systemem małych grup i w jaki sposób?
 • Czy formy pracy są dostosowane do wieku harcerzy? Czy funkcjonuje zastęp zastępowych? Czy drużynowy pracuje z kadrą? W jaki sposób drużynowy wspiera rozwój kadry?
 • Czy plan pracy drużyny został zatwierdzony? Czy w terminie? Czy jest realizowany?
 • Czy program pracy drużyny jest aktualny, ciekawy?
 • Czy drużynowy prowadzi dokumentacje drużyny? Jaką?
 • Czy w drużynie pracuje się z wszystkimi (odpowiednio) instrumentami metodycznymi?
 • W jaki sposób drużyna uczestniczy w życiu hufca (udział w odprawach, imprezach hufca)?
 • Jakie są szczególne osiągnięcia drużyny?

Post Author: sy2birak