Regulamin KSW

Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Łódź-Polesie

1. Kapituła Stopni Wędrowniczych (zwana dalej także kapitułą) działa w Hufcu Łódź-Polesie i jest powołana rozkazem komendanta hufca.

2. Kapituła Stopni Wędrowniczych działa zgodnie z uchwałą nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. oraz niniejszym regulaminem.

3. Celem działania kapituły jest:

 • propagowanie systemu stopni wędrowniczych w środowiskach hufca
 • wsparcie działania namiestnictwa wędrowniczego
 • inicjowanie oraz pomoc w zdobywaniu stopni w środowiskach, które nie posiadają własnych kapituł stopni
 • zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób na stopnie harcerki orlej/harcerza orlego oraz harcerki Rzeczypospolitej/ harcerza Rzeczypospolitej
 • wsparcie kapituł stopni działających przy drużynach wędrowniczych i szczepach w szczególności poprzez stałą współpracę, poradnictwo i w razie potrzeby uzupełnienie składu kapituł środowiskowych

4. Kapitułę tworzy minimum 3-osobowy zespół, którego członkowie spełniają dodatkowo następujące warunki:

 • wszyscy posiadają stopień Harcerza Rzeczypospolitej, 
 • przewodniczący jest w stopniu minimum podharcmistrza.

5. Kapituła spotyka się co dwa miesiące (a w razie potrzeby częściej).

6. Dokumentację Kapituły Stopni Wędrowniczych stanowią:

 • protokoły z posiedzeń kapituły,
 • kopie programów prób w trakcie realizacji,
 • dokumentacja zamkniętych prób,
 • rejestr prowadzonych prób.

7. Kapituła określa wymagania na poszczególne stopnie na podstawie wymagań, zatwierdzonych przez GK ZHP.

8. Kapituła rekomenduje by opiekunem próby na stopień harcerki orlej/harcerza orlego była osoba posiadająca stopień harcerki orlej/harcerza orlego i odpowiednio opiekunem próby na stopień harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej była osoba posiadająca ten stopień. W innych przypadkach, opiekun próby musi zostać zatwierdzony przez kapitułę.

9. Opiekun próby sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem próby i prawidłową jej realizacją. Jest odpowiedzialny za poziom wiedzy i dojrzałości harcerskiej. 

10. Z każdą wędrowniczką/wędrownikiem kapituła spotyka się trzykrotnie:

 • otwarcie próby, 
 • spotkanie kontrolne, 
 • zamknięcie próby.

11. Próbę/podsumowanie próby należy przesłać przewodniczącemu kapituły e-mailem minimum 10 dni przed spotkaniem.

12. W przypadku osób będących formalnie członkami szczepu, zgodę na otwarcie stopnia, który mógłby być realizowany w środowisku, powinien wyrazić właściwy komendant szczepu lub szef szczepowej komisji stopni.

13. O dokonywanych zmianach w programie próby należy poinformować przewodniczącego kapituły drogą mailową. Należy wskazać które zadanie zostaje zmienione, w jakim zakresie oraz z jakiego powodu. W sytuacjach budzących wątpliwość zmiany zadań wymagają uzgodnień na spotkaniu kapituły.

14. Otwarcie i zamknięcie próby ogłasza rozkazem komendant hufca.

15. W sprawach spornych ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendanta Hufca.

Post Author: sy2birak