Organizacja pracy

Retmanat i Retman są powoływani na podobnych zasadach, jakie obowiązują w innym namiestnictwie hufca. Decyzję o mianowaniu lub odwołaniu instruktorów retmanatu podejmuje Komendant Hufca w porozumieniu z pilotem chorągwi, zamieszczając ją w swoim rozkazie.

Struktura i tryb podejmowania decyzji w środowisku wodnym ma charakter demokratyczny. Kandydat na funkcję retmana jest wyłaniany podczas Sejmiku Drużyn Wodnych Hufca. Jego kadencja trwa dwa lata. Podczas Sejmiku jest przedstawiana i zatwierdzana propozycja składu retmanatu (lista instruktorów wchodzących w skład zespołu z mianowania komendanta hufca; drużynowi drużyn wodnych wchodzą w skład retmanatu z racji pełnionej funkcji), jak również bieżące potrzeby Drużyn Wodnych i główne kierunki rozwoju działalności specjalnościowej. 

Retmanat

Retmanat (w hufcach nadmorskich Sztormanat) jest Namiestnictwem Drużyn Wodnych (programowo-metodyczną komórką komendy hufca), powołaną do wspierania bieżącej działalności wszystkich harcerskich środowisk wodniackich różnych pionów wiekowych, działających w dzielnicy Polesie naszego miasta. Do zadań retmanatu należą m.in. pomoc drużynom w realizacji programu wodnego, systematyczna wizytacja drużyn, wydawanie regulaminów wewnętrznych, zarządzanie sprzętem wodnym, pozyskiwanie instruktorów, praca z kadrą wodną, organizacja oraz prowadzenie obozów szkoleniowych i rejsów morskich, współpraca z władzami hufca. W zależności od bieżących potrzeb w skład retmanatu wchodzą: retman i jego zastępcy, sekretarz, instruktor wyszkolenia żeglarskiego i bosman. Reprezentanci środowisk wodnych (drużyn, kręgów i szczepów wodnych) wchodzą w skład zespołu z racji pełnionej funkcji.

Retman

Retman, to instruktor kierujący na terenie hufca sprawami wychowania wodnego i morskiego, mianowany przez komendanta hufca w porozumieniu z pilotem chorągwi na wniosek sejmiku drużyn wodnych hufca. W hufcach nadmorskich odpowiednikiem retmana jest sztorman.

Do zadań Retmana należą m.in.:

 • popularyzacja zagadnień morskich oraz wodnych w drużynach harcerskich,
 • troska o zdobywanie przez młodzież umiejętności pływania i korzystania ze sprzętu pływającego,
 • tworzenie baz do prowadzenia zajęć szkutniczych i modelarskich,
 • pomoc drużynom w zaopatrywaniu się w sprzęt wodny,
 • organizowanie kursów na stopnie żeglarskie i motorowodniackie,
 • organizowanie patroli WOPR i przygotowanie ich do wykonywania zadań.

Retman wnioskuje o zatwierdzenie kadry drużyn wodnych, zatwierdza plany pracy drużyn wodnych oraz imprez wodnych, reprezentuje środowisko na zewnątrz. Powinien być instruktorem ZHP i posiadać co najmniej patent sternika jachtowego lub starszego sternika motorowodnego (lub równoważny certyfikat kompetencji) oraz mieć odpowiednie przeszkolenie. 

W tradycyjnej terminologii w żegludze rzecznej retmanem nazywano starszego, najbardziej doświadczonego flisaka kierującego spływem. Za transport (towar) odpowiadał szyper, a retman kierował nawigacją oraz odpowiadał za bezpieczeństwo prowadzonej przez siebie flotylli. Natomiast sztorman to oficer nawigacyjny stojący na czele jednej wachty (zmiany załogi) jachtu morskiego. Sztorman odpowiada za nawigację, bezpieczeństwo żeglugi i organizację pracy na pokładzie podczas swojej wachty.

Sejmik Drużyn Wodnych Hufca

Sejmik Drużyn Wodnych Hufca, to zbiórka delegatów środowisk wodnych hufca. Zwykły sejmik odbywa się co 2 lata, zgodnie z rytmem wyborów do władz hufca i jest zwoływany przez Retmana co najmniej miesiąc przed wyznaczoną datą.
Nadzwyczajny sejmik jest zwoływany na wniosek:

 • retmanatu,
 • minimum 1/3 całego środowiska wodnego hufca,
 • Komendy Hufca.

Do zadań sejmiku należą m.in.:

 • wybór Retmana i zatwierdzanie składu retmanatu (osób wchodzących w skład namiestnictwa oprócz reprezentantów środowisk wodnych hufca),
 • ocena realizacji postanowień poprzedniego sejmiku,
 • ocena działalności Retmanatu w okresie od poprzedniego sejmiku,
 • wytyczenie kierunków dalszego rozwoju środowiska wodnego,
 • wybór innych ciał retmanatu (np. Komisji Dyscyplinarnej).

 

W sejmiku uczestniczą z głosem decydującym instruktorzy retmanatu i delegaci środowisk wodnych. Zaproszeni goście posiadają głos doradczy.

Post Author: sy2birak