Komisja Stopni Instruktorskich

KOMISJA STOPNI INSTRUKTORSKICH

Komisja Stopni Instruktorskich Hufca Łódź-Polesie przyjmuje, analizuje i opiniuje próby na stopnie przewodnika i podharcmistrza. KSI recenzuje przygotowane programy realizacji prób na stopnie, a po ich realizacji ocenia, czy zostały zrealizowane jej wszystkie założenia.

SKŁAD KOMISJI STOPNI INSTRUKTORSKICH:

hm. Katarzyna Sawiak - przewodnicząca KSI

hm. Marta Brulikowska - Polit - zastępca przewodniczącej KSI

hm. Maciej Cichosz

hm. Katarzyna Kurowska

hm. Tomasz Szala

hm. Justyna Świstek

 

Regulamin KSI

Regulamin zamieszczony poniżej dotyczy pracy komisji i otwartych prób od dnia 1 stycznia 2015.

REGULAMIN  DZIAŁANIA KOMISJI  STOPNI  INSTRUKTORSKICH HUFCA ZHP ŁÓDŹ-POLESIE

Postanowienia ogólne

1.   Komisję Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Łódź Polesie, zwaną dalej KSI lub Komisją, powołuje rozkazem oraz dokonuje zmian w jej składzie Komendant ZHP Hufca Łódź Polesie.

2.   KSI funkcjonuje zgodnie z Systemem Stopni Instruktorskich, zatwierdzonym uchwałą Rady Naczelnej ZHP nr 40/XXXVI z dnia 6 marca 2011 r. oraz niniejszym regulaminem, wraz z późniejszymi zmianami.

3.   Jeżeli w niniejszym dokumencie jest mowa o właściwym komendancie, należy przez to rozumieć komendanta Hufca ZHP Łódź Polesie.

4.   Postanowienia niniejszego dokumentu, w których mowa o wędrowniku, członku starszyzny, instruktorze, komendancie, przewodniczącym KSI, przewodniku, podharcmistrzu i harcmistrzu, stosuje się odpowiednio do wędrowniczki,  członkini starszyzny, instruktorki, komendantki, przewodniczącej KSI, przewodniczki, podharcmistrzyni i harcmistrzyni.

5.   W skład KSI wchodzą instruktorzy w stopniu podharcmistrza i harcmistrza; co najmniej połowę składu komisji stanowią harcmistrzowie. Komisja powinna liczyć co najmniej 3 osoby.

6.   Przewodniczącym KSI może zostać instruktor w stopniu harcmistrza. Wszyscy członkowie KSI powinni posiadać przeszkolenie do pełnienia funkcji lub uzyskać je w ciągu roku od objęcia funkcji w KSI.

7.   KSI prowadzi próby instruktorskie osób z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Łódź Polesie.

8.   KSI prowadzi próby instruktorskie na stopień przewodnika oraz może prowadzić próby instruktorskie na stopień podharcmistrza zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez KSI chorągwi.

9.   KSI może pracować zarówno w całym składzie, jak i w zespołach. Zespół powinien liczyć co najmniej 3 osoby (w jego składzie musi znaleźć się przewodniczący KSI lub jego zastępca). Komisja podejmuje decyzję za zgodą większości członków uczestniczących w posiedzeniu. W głosowaniu stosuje się większość bezwzględną.

10.  Komisja spotyka się na posiedzeniu raz w miesiącu, w zależności od potrzeb środowiska hufca. Terminy posiedzeń KSI podawane są z miesięcznym wyprzedzeniem. Dopuszcza się możliwość dodatkowego posiedzenia, termin którego podaje się z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

11. Stopnie instruktorskie wyznaczają drogę rozwoju instruktorskiego. Odzwierciedlają wiedzę, dojrzałość społeczną, umiejętności wychowawcze i doświadczenie instruktora zgodne z ideą stopnia. Zdobycie stopnia nie wymaga pełnienia funkcji na określonym poziomie struktury organizacji.

12. Stopnie instruktorskie:

 • przewodnik – przewodniczka,
 • podharcmistrz – podharcmistrzyni,
 • harcmistrz – harcmistrzyni,

są zdobywane przez członków zwyczajnych ZHP.

II. Opiekun próby

1.   Opiekunem próby może być:

a. na stopień przewodnika – podharcmistrz albo harcmistrz;

b. na stopień podharcmistrza – harcmistrz, a także podharcmistrz, który spełnia łącznie następujące warunki:

a. uzyskał zgodę właściwej KSI,

b. ma stopień podharcmistrza od minimum 2 lat,

c. ma otwartą próbę harcmistrzowską,

d.  jako opiekun pozytywnie przeprowadził i zamknął co najmniej jedną próbę przewodnikowską.

2.   Opiekun próby musi mieć zaliczoną służbę instruktorską.

3.   KSI prowadzi pracę z opiekunami prób w szczególności przez:

 • organizowanie seminariów, warsztatów i indywidualnych konsultacji dla opiekunów prób.
 • udostępnianie materiałów dotyczących zdobywania stopni instruktorskich,

4.   Do zadań opiekuna próby należy dbałość o przygotowanie, realizację i podsumowanie próby, które zagwarantują osiągnięcie poziomu określonego w idei stopnia. W szczególności zadania opiekuna to:

 • wytyczenie priorytetów próby i przygotowanie wspólnie z podopiecznym programu próby na stopień,
 • stawienie się na komisji otwierającej i zamykającej,
 • bieżąca pomoc w realizacji próby w trakcie jej trwania,
 • monitorowanie pracy podopiecznego,
 • dokonanie z podopiecznym analizy realizacji próby,
 • sporządzenie opinii sumującej zamknięcie próby,
 • udział w warsztatach organizowanych przez KSI (obowiązkowe dla instruktorów, którzy mają być opiekunami po raz pierwszy).

III. Otwarcie próby

1.   Wędrownik, członek starszyzny lub instruktor, decydujący się na zdobywanie stopnia, zgłasza do właściwej KSI gotowość podjęcia próby.

2.   KSI akceptuje opiekuna próby, przedstawionego przez otwierającego próbę, lub wyznacza za jego zgodą innego opiekuna próby.

3.   Otwierający próbę wspólnie z opiekunem ustala program próby, który:

 • jest drogą dojścia do poziomu, wynikającego z idei i wymagań stopnia,
 • zawiera dowolną liczbę zadań, które zapewniają realizację wszystkich wymagań na stopień (jedno zadanie można powiązać z większą liczbą wymagań, a jedno wymaganie może być realizowane przez kilka zadań),
 • uwzględnia w zadaniach aktualny poziom i doświadczenie zdobywającego stopień,
 • jest powiązany z planem pracy środowiska,
 • wiąże się z pełnioną przez niego funkcją,
 • określa przewidywany czas trwania próby.

4.   Otwierający próbę składa:

 • program próby - do przewodniczącego lub wyznaczonego członka KSI najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji (w wersji elektronicznej* - drogą wiadomości e-mail),
 • opinię bezpośredniego przełożonego osoby otwierającej próbę***.
 • wniosek o otwarcie próby**,

5.   Komisja po rozmowie z kandydatem i opiekunem oraz pozytywnym przyjęciu programu próby wnioskuje do komendanta hufca o otwarcie próby.

6.   Otwarcie próby komendant hufca ogłasza rozkazem.

7.   KSI ma prawo:

 • zmienić, za zgodą lub na wniosek zainteresowanego, proponowane zadania, opiekuna próby i czas jej trwania,
 • przyjąć dodatkowe wymagania na stopnie, wynikające z potrzeb środowiska i programu jego rozwoju, w uzasadnionych przypadkach skrócić okres służby instruktorskiej niezbędnej do otwarcia próby na kolejny stopień.
 • w uzasadnionych przypadkach, biorąc pod uwagę wykształcenie, doświadczenie i dotychczasowy przebieg służby instruktorskiej kandydata do stopnia, można pominąć wymaganie na stopień opisując ten fakt w karcie próby.

8.   Komisja przyjmuje jako obligatoryjne przeczytanie 3 pozycji książkowych (stopień przewodnika) i 5 (na stopień podharcmistrza) z różnych działów przygotowanej przez KSI listy lektur (załącznik).

9.  Zalecany czas trwania próby wynosi od 1 roku do 2 lat.

IV. Zamknięcie próby

1.    W celu zamknięcia próby zdobywający stopień składa do KSI:

 • pisemny raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia - do przewodniczącego lub wyznaczonego członka KSI najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem Komisji (w wersji elektronicznej*- drogą wiadomości e-mail),
 • dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby (jeżeli wymaga tego próba do raportu można dołączyć w formie załączników potwierdzenia (opinie) od bezpośrednich przełożonych z realizacji poszczególnych zadań lub odpowiednie dokumenty),
 • opinię bezpośredniego przełożonego
 • opinię Komendanta Hufca Łódź-Polesie lub osoby przez niego upoważnionej.

2.   Na spotkaniu KSI zdobywający stopień wypełnia formularz i podpisuje:

 • Wniosek o zamknięcie próby.

3.   Opiekun przedstawia KSI pisemną opinię o zdobywającym stopień i przebiegu próby.

4.   KSI po rozmowie ze zdobywającym stopień i jego opiekunem zamyka próbę z wynikiem pozytywnym lub negatywnym, kierując do właściwego komendanta odpowiedni wniosek.

5.   Po pozytywnym zamknięciu próby komendant, na wniosek KSI, przyznaje stopień rozkazem.

6.   Po negatywnym zamknięciu próby właściwy komendant, na wniosek KSI, ogłasza rozkazem zamknięcie próby z wynikiem negatywnym.

7.   Próby zamknięte z wynikiem negatywnym właściwy komendant ogłasza rozkazem po upływie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku komisji o negatywnym zamknięciu próby. W tym czasie przysługuje zdobywającemu stopień prawo do odwołania się od decyzji KSI do właściwego komendanta. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania komendant ponownie kieruje sprawę próby do KSI.

8.   W przypadku nie zakończenia próby przez zdobywającego w wyznaczonym terminie KSI najpóźniej po upływie 3 miesięcy wzywa zdobywającego stopień i opiekuna do stawienia się na zbiórce komisji, podczas której dokonuje oceny realizacji próby oraz podejmuje decyzję o przedłużeniu czasu trwania próby lub zamknięciu próby. Jeżeli odbywający próbę nie stawi się na wezwanie komisji i nie usprawiedliwi swojej nieobecności, komisja na następnej zbiórce zamyka próbę z wynikiem negatywnym.

9.   Ponowne otwarcie próby może nastąpić po upływie co najmniej 6 miesięcy od zamknięcia próby z wynikiem negatywnym.

10.  Dorobek prób na stopnie instruktorskie będzie udostępniony, tak by umożliwić korzystanie z niego kadrze oraz zdobywającym stopnie.

V. Zobowiązanie Instruktorskie

Za przyjęcie w poczet instruktorów odpowiada właściwy komendant. Zobowiązanie powinno mieć uroczystą, obrzędową formę i być złożone nie później niż 3 miesiące po przyznaniu stopnia przewodnika - przewodniczki.

VI. Dokumentacja KSI

1.   Dokumentacja pracy KSI obejmuje:

 • protokoły z posiedzeń KSI,
 • rejestr prowadzonych prób,
 • kopie programów prób w trakcie realizacji oraz wnioski o otwarcie prób,
 • dokumentację zamkniętych prób,
 • dorobek prób instruktorskich z informacją o sposobie ich upowszechnienia,
 • dokumentację pracy z opiekunami prób.

2.   KSI we współpracy z komendantem hufca i zespołem kadry kształcącej odpowiada za upowszechnianie dorobku programowo-metodycznego wypracowanego w ramach realizowanych prób na stopnie instruktorskie. Komisja wydaje przynajmniej 1 raz w roku pisemnie lub na stronie internetowej zestawienie prac metodycznych dla namiestnictw i szczepowych.

VII. Potwierdzanie stopni instruktorskich osobom ponownie ubiegającym się o członkostwo w ZHP, oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich.

Zgodnie z Uchwałą nr 78/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 marca 2013 r. w sprawie zasad ponownego ubiegania się o członkostwo ZHP, Komisja Stopni Instruktorskich Hufca ZHP Łódź-Polesie rozpatruje wnioski o potwierdzenie posiadanego uprzednio stopnia instruktorskiego, dla osób które ponownie ubiegają się o członkostwo w ZHP, oraz osobom, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacjach harcerskich, wraz ze złożeniem wniosku o ponownym nabyciu praw członkowskich zgodnie z przydziałem służbowym do Hufca ZHP Łódź-Polesie.

1. Komisja Stopni Instruktorskich powinna otrzymać od takiej osoby następujący komplet dokumentów:

 • wniosek do KSI zawierający: imię i nazwisko, nazwisko rodowe i poprzednio używane, numer PESEL, datę i miejsce urodzenia, posiadany stopień wraz z powołaniem się na rozkaz o jego przyznaniu,
 • wyjaśnienie przyczyny ustania członkostwa oraz motywy ubiegania się o ponowne członkostwo,
 • informację o przebiegu służby przed ustaniem członkostwa, w tym o ostatnim przydziale służbowym,
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby i istotne dla rozpatrzenia wniosku,
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na przynależność do ZHP – w przypadku, gdy wniosek składa osoba do lat 16.

2. W celu potwierdzenia stopnia instruktorskiego komisja uzgadnia z kandydatem sposób uzupełnienia wiedzy na temat zmian w ZHP od czasu ustania członkostwa, w szczególności dotyczących zmian w Statucie ZHP o raz w systemie metodycznym, zgodnie z decyzją komisji może to wymagać stawieniu się na posiedzeniu komisji.

3. KSI może potwierdzać tylko te stopnie, do których przyznawania jest uprawniona. W przypadku braku odpowiednich uprawnień, potwierdzenia dokonuje KSI wyższego szczebla.

4. W przypadku, gdy kandydat posiadał stopień organizatora, wówczas komisja potwierdza status instruktorski jedynie pod warunkiem jednoczesnego otwarcia próby przewodnikowskiej.

5. W przypadku nabywania członkostwa w ZHP przez osoby, które stopnie instruktorskie zdobyły w innych organizacji harcerskich, komisja analizuje wymagania na stopień instruktorski zdobyty przez kandydata, a następnie uzgadnia z nim sposób uzupełnienia wiedzy na temat ZHP, w szczególności dotyczącej Statutu ZHP oraz systemu metodycznego, a także innej wiedzy i umiejętności – jeśli wynika to z analizy różnic między systemami stopni instruktorskich.

6. Potwierdzenie stopnia wiąże się z dopuszczeniem przez właściwego komendanta do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego.

7. Potwierdzenie stopnia ogłasza w rozkazie właściwy komendant na wniosek KSI.

8. Potwierdzanie stopnia instruktorskiego nie może trwać dłużej niż trzy miesiące od złożenia kompletnej dokumentacji do właściwej KSI.

VIII. Przepisy przejściowe

1.   Powyższy regulamin ma zastosowanie do prób otwartych po 1 stycznia 2015 r.

2.   Dla prób otwartych przed styczniem 2015 r. stosuje się przepisy obowiązujące w chwili otwarcia próby.

Formalności i wytyczne

Poniżej znajduje się wyciąg z regulaminu działania Komisji Stopni Instruktorskich Hufca Łódź - Polesie podający listę dokumentów jakie należy dostarczyć do KSI w celu otwarcia / zamknięcia próby. Poniższy wykaz nie zwalnia z konieczności zapoznania się z całym regulaminem ani nie obrazuje procesu przygotowania i realizacji próby.

Otwarcie próby na stopień instruktorski

Otwierajacy próbę składa do KSI (przesyła drogą mailową komplet dokumentów najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem, oraz przynosi ze sobą na posiedzenie wydrukwany komplet dokumentów stanowiących załącznik do wniosku o otwarcie próby):

 • program próby - do przewodniczącego lub wyznaczonego członka KSI najpóźniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem Komisji (w wersji elektronicznej - drogą wiadomości e-mail) - zalecany format dokumentu to PDF, zalecana nazwa pliku to: nazwisko imię zdobywany stopień program próby, np.: Tomek_X_pwd program
 • wniosek o otwarcie próby - jest on zawarty w karcie próby (do pobrania ze strony hufca), którą nalezy wydrukować, wypełnić, podpisać i przynieść na spotkanie KSI otwierające próbę,
 • opinię bezpośredniego przełożonego na swój temat, którą przesyła wraz z programem próby, zgłaszając sie na posiedzenie.

Zamknięcie próby na stopień instruktorski

Zdobywający stopień składa do KSI  (przesyła drogą mailową komplet dokumentów najpóźniej na 10 dni przed planowanym posiedzeniem, oraz przynosi ze sobą na posiedzenie wydrukwany komplet dokumentów stanowiących załącznik do wniosku o zamknięcie próby):

 • pisemny raport z przebiegu próby, realizacji wymagań i osiągnięcia poziomu opisanego w idei stopnia - do przewodniczącego lub wyznaczonego członka KSI najpóźniej na tydzień przed planowanym posiedzeniem Komisji (w wersji elektronicznej - drogą wiadomości e-mail)  - zalecany format dokumentu to PDF, zalecana nazwapliku to: nazwisko imię zdobywany stopień zamknięcie, np.: Tomek_X_pwd_zamknięcie,
 • dokumentację powstałą w wyniku realizacji próby (jeżeli wymaga tego próba do raportu można dołączyć w formie załączników potwierdzenia (opinie) od bezpośrednich przełożonych z realizacji poszczególnych zadań lub odpowiednie dokumenty),
 • opinię bezpośredniego przełożonego,
 • opinię Komendanta Hufca Łódź-Polesie lub osoby przez niego upoważnionej,
 • opinię opiekuna o zdobywającym stopień i przebiegu próby
 • wniosek o zamknięcie póby - zawarty na karcie próby (przechowywanej w dokumentacji KSI) i wypełniany na spotkaniu.

WYTYCZNE DO OPINII OPIEKUNA PRÓBY:

Opinia opiekuna próby przedkładana na posiedzeniu KSI powinna zawierać:

 • Odniesienie do idei stopnia, ocena czy podopieczny osiągnął poziom w niej zakładany,
 • Krótkie informacje o przebiegu próby podopiecznego, stopniu realizacji i jakości wykonanych zadań,
 • Ocenę postawy instruktorskiej, ze szczególnym uwzględnieniem pola służby podopiecznego - jak sobie radzi jako drużynowy/członek kadry szczepu/członek zespołu instruktorskiego,
 • Ocenę postępów dokonanych w okresie trwania próby,
 • Ocenę realizacji założonych celów próby,
 • Wniosekkońcowy o pozytywne/negatywne zamknięcie próby.

Opinia opiekuna powinna być przesłana do KSI wraz z podsumowaniem próby oraz przedłożona na posiedzeniu KSI.

WYTYCZNE DO OPINII NAMIESTNIKA O DRUŻYNOWYCH I PRZYBOCZNYCH:

Komisja zwraca się z prośbą o udzielenie pełnych i wyczerpujących informacji. Odpowiedzi typu: tak/nie nie są dla nas satysfakcjonujące, ani wyczerpujące.

 • Czy drużyna pracuje z prawem i przyrzeczeniem i w jaki sposób?
 • Czy drużyna pracuje systemem małych grup i w jaki sposób?
 • Czy formy pracy są dostosowane do wieku harcerzy? Czy funkcjonuje zastęp zastępowych? Czy drużynowy pracuje z kadrą? W jaki sposób drużynowy wspiera rozwój kadry?
 • Czy plan pracy drużyny został zatwierdzony? Czy w terminie? Czy jest realizowany?
 • Czy program pracy drużyny jest aktualny, ciekawy?
 • Czy drużynowy prowadzi dokumentacje drużyny? Jaką?
 • Czy w drużynie pracuje się z wszystkimi (odpowiednio) instrumentami metodycznymi?
 • W jaki sposób drużyna uczestniczy w życiu hufca (udział w odprawach, imprezach hufca)?
 • Jakie są szczególne osiągnięcia drużyny?

 

PRZYDATNE PLIKI:

Opiekunowie prób

Lista osób z ukończonym kursem opiekunów prób

Wymienieni poniżej druhny i druhowie ukończyli seminarium dla opiekunów prób na stopnie przewodniczki/przewodnika i w myśl regulaminu KSI spełniają warunek, by być opiekunem na stopień przewodniczki/przewodnika.

UWAGA! Lista nie jest ułożona w porządku alfabetyczny, lecz w chronologicznym - w kolejności zdobywania uprawnień.

hm. Agnieszka Rytel - komendantka hufca, członkini ZKK, doświadczenie: harcerze, wędrownicy, kształcenie, praca z instruktorami;
hm. Rafał Rytel - członek komendy hufca, szef sztabu HAL, doświadczenie: zuchy, kwatermistrzostwo, praca w szczepie;
hm. Maciej Cichosz - członek KSI, doświadczenie: wędrownicy, kształcenie, praca w szczepie;
hm. Anna Cichosz - szefowa ZKK, doświadczenie: wędrownicy, kształcenie, praca z instruktorami;
hm. Katarzyna Kurowska - z-czyni komendanta hufca, członkini ZKK, namiestniczka starszohacerska, doświadczenie: harcerze starsi, kształcenie, program, praca w szczepie;
hm. Piotr Nowacki - instruktor retmanatu, doświadczenie: żeglarstwo, organizacja rejsów
hm. Sylwia Kardzis - instruktorka retmanatu, doświadczenie: wędrownicy, kształcenie, żeglarstwo, praca w szczepie;
hm. Katarzyna Sawiak - komendantka szczepu, doświadczenie: wszystkie piony metodyczne, kształcenie, praca w szczepie, parca z instruktorami, trudne próby;
hm. Marta Brulikowska-Polit - członkini KSI, kształcenie, trudne próby
phm. Anna Omiecińska - namiestniczka harcerek, doświadczenie: harcerze, współpraca zagraniczna;
hm. Nina Malinowska - doświadczenie: zuchy, kształcenie, praca w szczepie;
hm. Tomasz Szala - członek KSI;
hm. Katarzyna Rytko - doświadczenie: harcerze, harcerze starsi, kształcenie;
hm. Justyna Świstek - komendantka szczepu, szefowa ZPŚ, członkini ZKK, doświadczenie: zuchy, harcerze, kształcenie, pozyskiwanie środków, praca w szczepie;
phm. Tomasz Jachimek - komendant szczepu, szef chorągwainego ZPI, doświadczenie: wędrownicy, wizerunek, praca w szczepie;
phm. Grzegorz Świstek - namiestnik zuchowy, członek ZKK, doświadczenie: zuchy, praca w szczepie, kształcenie, kwatermistrzostwo
phm. Monika Suchan - szefowa GP, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, program;
phm. Anna Kobalczyk
phm. Sylwia Kacprzak - namiestniczka wędrownicza, doświadczenie: wędrownicy;
hm. Magdalena Dąbkowska - członkini komendy hufca, komendantka szczepu, doświadczenie: harcerze, praca w szczepie, pozyskiwanie środków;
phm. Marta Ignaczak - komendantka szczepu, drużynowa wędrownicza, doświadczenie: harcerze, wędrownicy, praca w szczepie;
hm. Dorota Łapińska - członkini komendy hufca, doświadczenie: harcerze, program;
phm. Włodzimierz Palczewski - retman, komendant szczepu, doświadczenie: praca w szczepie, żeglarstwo;
phm. Marcin Sasin - instruktor szczepu Młodych Orląt, doświadczenie;
hm. Mieczysław Mika - szef chorągwianej KSI, członek Rady Chorągwi Łódzkiej ZHP;
hm. Magdalena Suchan - członkini komendy hufca, szefowa ZPI, doświadczenie: wizerunek;
hm. Andrzej Leman - członek ChKR;
phm. Stanisław Sałajczyk - baza Strużnica;
phm. Magdalena Orłowska - zuchy, szczep, harcerze starsi
hm. Lech Margiel - Jędrusie, baza Strużnica, kwatermistrzowstwo

Lista lektur
Poniżej przedstawiamy listę lektur polecanych przez Komisję Stopni Instruktorskich.
Powstała ona w porozumieniu z instruktorami hufca. Wykaz ten stanowi jednak pewną propozycję i opiekunowie mogą zaproponować swoim podopiecznym także inne pozycje książkowe, adekwatne do ich prób, pod warunkiem, że zostanie zachowany podział na działy.
 
W ramach realizacji próby przewodnikowskiejnależy przeczytać minimum 3 książki, w tym:
 • 1 dotyczącą przygotowania do funkcji lub metodyki pionu z którym dana osoba pracuje,
 • 1 historyczną (Tropami powstańczej przesyłki T. Kasprzaka lub inną historyczną, w przypadku gdy realizujący próbę tę czytał)
 • 1 dowolną pozycję książkową nawiązującą do próby.
W ramach realizacji próby podharcmistrzowskiejnależy przeczytać minimum 5 książek, w tym:
 • 1 dotyczącą przygotowania do funkcji lub metodyki pionu z którym dana osoba pracuje,
 • 1 historyczną,
 • 1 dotyczącą komunikacji i wizerunku,
 • 2 dowolne pozycje książkowe nawiązujące do próby.
 
Historia harcerstwa i postacie harcerskie
 • Broniewski S., Akcja pod Arsenałem
 • Broniewski S. („Stefan Orsza”), Całym Życiem. Szare Szeregi w relacji naczelnika
 • Czopowicz S., KIHAM
 • Hansen W., Wilk, który nigdy nie śpi
 • Harcerski trop prowadzi w przyszłość – historia, przewodnik
 • Jurek K., Łódka i lilijka – historia, podharcmistrz
 • Kamiński A., Andrzej Małkowski
 • Kamiński A., Zośka i Parasol
 • Kasprzak J., Tropami powstańczej przesyłki
 • Koźniewski K., I zawsze krzyż oksydowany
 • Małkowski A., Jak skauci pracują
 • Opowieści z życia skauta naczelnego
 • Persak K., Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku
 • Piasecki E, Schreiber M., Harce młodzieży polskiej
 • Rossman J., Zawadzka A., Tadeusz Zawadzki „Zośka”
 • Wachowicz B., Druhno Oleńko! Druhu Andrzeju! Gawęda o twórcach Harcerstwa Polskiego, Oldze i Andrzeju Małkowskich
 • Wachowicz B., Kamyk na szańcu gawęda o druhu Aleksandrze Kamińskim w stulecie urodzin
 • Wachowicz B., Rudy, Alek, Zośka - gawęda o bohaterach „Kamieni na szaniec”
 • Wiśniewska H., Gawędy druhny Babci
 • Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły cz.I
 • Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły cz. II
 • Zawadzka A., Gawędy o tych, które przewodziły cz. III
 • Zawadzka A., O Aleksandrze Kamińskim „Kamyku”

Metoda i doskonalenie do funkcji

 • Baden Powell R., Skauting dla chłopców
 • Baden Powell R., Wędrówka do sukcesu
 • Baden Powell R., Wskazówki dla skautmistrzów
 • Bokacka K., Całek G., Przepiórkowska M., Instruktorskie rozważania
 • Brulikowska-Polit M., Gawędy o Prawie Harcerskim
 • Falkowska J., Sprawności harcerskie
 • Grodecka E., O metodzie harcerskiej i jej stosowaniu
 • Grodecka E., Rzeka
 • Instruktorska czytanka, praca zbiorowa
 • Kamiński A., Antek Cwaniak
 • Kamiński A., Krąg Rady
 • Kołodziejski W., Tajemne Stowarzyszenie Magów
 • Królikowski J., Projekt edukacyjny. Materiały dla zespołów międzyprzedmiotowych
 • Kudasiewicz M., Obrzędowy piec
 • Martin A., Księga Jaszczurki
 • McKie P., Jak skautki pracują
 • Mrówczyński B., Plama na Złotej Puszczy
 • Niemała sztuka. Poradnik dla kadry wędrowniczej, red. Sidor E., Polaszewski (pobierz)
 • Philipps R., System zastępowy.
 • Poradnik drużynowego gromady zuchowej, red. Prędkiej E., Rudziński S.
 • Puciata P. M., Wędrownicy
 • Sowa J., Niedzielski Z., Metoda pracy harcerskiej w zarysie
 • Uczestnicząc w grze. Poradnik drużynowego drużyny harcerskiej, red. Kulczyk-Prus E. ,Wrzosek M. (pobierz)
 • Ungeheuer L., Próby wodzów
 • W krainie zabawy. Poradnik drużynowego gromady zuchowej, red. Kulczyk-Prus E., Wittenberg A. (pobierz)
 • W poszukiwaniu przygody. Poradnik drużynowego drużyny starszoharcerskiej, red. Gąsiorowska E., Kulczyk-Prus E. (pobierz)
 • Wardęcki M., Zuchy
 • Wędrowniczym szlakiem. Poradnik do pracy z młodzieżą, red. Sidor E., Polaszewski R. (pobierz)
 • Raport Młodzi 2011 (pobierz)

Komunikacja i wizerunek harcerstwa

 • Branden N, 6 filarów poczucia własnej wartości
 • PR w NGO (pobierz)
 • Całek G., Jak promować harcerstwo
 • Całek G., Jak promować NGO. Praktyczny poradnik promocji dla małych organizacji pozarządowych
 • Castells M., Społeczeństwo sieci
 • Cialdini R., Wywieranie wpływu na ludzi
 • Cooper P., Sprawne porozumiewanie się
 • Detz J., Sztuka przemawiania
 • Gillen T., Asertywność
 • Kołodziejek E., Walczymy z bykami. Poradnik językowy PWN
 • Krug S., Nie każ mi myśleć! O życiowym podejściu do funkcjonalności stron internetowych.
 • Leary M., Wywieranie wrażenia na innych
 • Lindenfield G, Asertywność, czyli być otwartym, skutecznym i naturalnym
 • Maxwell J., Być liderem
 • McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się
 • Norton M., Eastwood M., Jak pisać jeszcze lepsze wnioski o dotacje do firm prywatnych i fundacji (poradnik dla organizacji pozarządowych)
 • Pacławski R., Gra o harcerstwo
 • Schmidt K., Pedagogika Twórczości
 • Schopenhauer A., Erystyka czyli sztuka prowadzenia sporów
 • Taraszkiewicz M., Jak uczyć lepiej? Czyli refleksyjny praktyk w działaniu
 • Vopel K., Jak pobudzić kreatywność grupy
 • Vopel K., Poradnik dla prowadzących grupy
 • Wprowadzenie do pedagogiki zabawy, Wybór i redakcja E. Kędzior-Niczyporuk
 • Zarządzanie informacją w sytuacji kryzysowej, broszura GK ZHP

Inne, które warto by instruktor przeczytał

 • Bartoszewski W., To, co najważniejsze
 • Bartoszewski W., Warto być przyzwoitym
 • Borchardt K. O., Krążownik spod Somosierry
 • Borchardt K. O., Szaman Morski
 • Borchardt K. O., Znaczy Kapitan
 • Eldredge J., Dzikie serce. Tęsknoty męskiej duszy
 • Europejski Ruch Młodzieży przeciwko Rasizmowi, Ksenofobii, Przejawom Antysemityzmu i Nietolerancji, Każdy inny, wszyscy równi... (pobierz)
 • Faber A., Mazlish E., Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać, żeby z nami rozmawiały
 • Grylls B., Szkoła przetrwania
 • Jaworski K., 11.40 GMT – Newport
 • Jestem, myślę, działam, p. red. Dolińskiego A.
 • Kamiński A., Myśli o Polsce i wychowaniu
 • Kreiner J., Zastęp Starszych Chłopców - listy do Wędrowników
 • Kudasiewicz M., Vademecum Zastępowego Chytrego Kota
 • Mirowski S., Styl życia
 • Niwiński P., Od harcerzy starszych do wędrowników
 • Pawlikowska B., W dżungli miłości
 • Pawlikowska B., W dżungli niepewności
 • Pawlikowska B., W dżungli podświadomości
 • Pawlikowska B., W dżungli samotności
 • Pawlikowska B., W dżungli życia. Poradnik dla dziewczyn i chłopców (oraz niektórych dorosłych)
 • Sun Wu, Sun Bin, Sztuka wojny i 36 chytrych sztuczek
 • Thompson Seton E., Zwój Kory Brzozowej
 • Uczenie się międzykluturowe, pakiet szkoleniowy nr 4 (pobierz), Amnesty International
 • Wagner W., Podług słońca i gwiazd; Pokusa horyzontu
 • Wampumy Leśnych - puszczańskie porady i sprawności, praca zbiorowa
 • Zagrajmy o przyszłość, p. red. Dolińskiego R.
Bank zadań

Zaprezentowane na poniższej stronie pomysły stanowią zbiór potrzeb występujących w różnych obszarach działania hufca. Mogą one stanowić źródło zadań do prób instruktorskich. Przed wpisaniem zadania z tej listy (lub jakiejkolwiek jego modyfikacji) do własnego planu próby instruktorskiej skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za dany obszar działalności hufca oraz przewodniczącą KSI aby upewnić się, że ktoś już nie wykorzystał tego pomysłu.

KWATERMISTRZOSTWO

PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • pozyskiwanie sprzętu obozowego
 • opracowanie programu magazynowego do użytku on-line.
 • prace remontowe w siedzibie hufca

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • zorganizowanie lub poprowadzenie komercyjnego obozu
 • poprowadzenie marketingu baz obozowych
 • pozyskiwanie sprzętu obozowego
 • pełnienie funkcji na bazie obozowej (księgowy, kwatermistrz, bosman)
 • opracowanie programu magazynowego do użytku on-line
 • prace remontowe w siedzibie hufca
 • organizacja szkolenia z pionierki obozowej
 • stworzenie portalu/strony o obozownictwie

POZYSKIWANIE ŚRODKÓW

PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • napisanie jednego wniosku grantowego 
 • udział w wybranym projekcie w zakresie pozyskiwania środków
 • systematyczne działania (poszukiwanie konkursów, pisanie ofert, pozyskiwanie środków na okreslone działania) zlecone przez członka komendy hufca przez określony czas

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • napisanie jednego wniosku grantowego 
 • udział w wybranym projekcie w zakresie pozyskiwania środków
 • systematyczne działania (poszukiwanie konkursów, pisanie ofert, pozyskiwanie środków na okreslone działania) zlecone przez członka komendy hufca przez określony czas
 • przygotowanie dowolnego materiału programowego lub metodycznego związanego z wychowaniem ekonomicznym
 • pomoc w przygotowaniu i poprowadzeniu warsztatów związanych z pozyskiwaniem środków lub wychowaniem ekonomicznym

Do zadań z zakresu pozyskiwania środków należy zgłaszać się za pośrednictwem formularza.

NAMIESTNICTWO HARCEREK

PRZEWODNICZKA

 • Warsztaty lub gra dla namiestnictwa (tematyka do ustalenia z namiestniczką)
 • Organizacja wędrówki dla kilku Rad Drużyn

PODHARCMISTRZYNI

 • Warsztaty lub gra dla namiestnictwa (tematyka do ustalenia z namiestniczką)
 • Warsztaty dla zastępowych

NAMIESTNICTWO STARSZOHARCERSKIE

PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • opracowanie materiałów programowych lub metodycznych dla harcerzy starszych
 • w porozumieniu z namiestniczką organizacja zajęć dla kilku drużyn starszych (Święto Hufca, LHZ, weekend namiestnicwa)

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • organizacja warsztatów dla zastępowych starszoharcerskich
 • w porozumieniu z namiestniczką organizacja zajęć dla kadr drużyn starszoharcerskich (RadOblicza, zbiórka lub weekend namiestnicwa)
 • opracowanie materiałów programowych lub metodycznych dla harcerzy starszych
 • w porozumieniu z ZKK poprowadzenie zajęć na kursie drużynowych

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • zabranie reprezentacji RD na zlot międzynarodowy – zadbanie o zainteresowanie uczestników, sprawy organizacyjno-formalne oraz przygotowanie (np. zbiórki o skautach, warsztaty językowe itp.),

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • pozyskanie pieniędzy na zlot Intercamp dla reprezentacji hufca – znalezienie sponsorów, którzy pokryją część kosztów lub zorganizowanie akcji zarobkowej dla zainteresowanych wyjazdem osób.
 • pozyskanie skautów z zagranicy na jedną z baz – nawiązanie kontaktu, pomoc w ich kontaktach z szefem bazy, pomoc w zorganizowaniu programu
 • zabranie reprezentacji RD na zlot międzynarodowy – zadbanie o zainteresowanie uczestników, sprawy organizacyjno-formalne oraz przygotowanie (np. zbiórki o skautach, warsztaty językowe itp.),

PROMOCJA I INFORMACJA

PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • Przegotuję serię grafik w czasie realizacji próby – wedle zapotrzebowania (plakietka HAL, kartka DMB, kartki świąteczne: Boże Narodzenie, Wielkanoc)
 • Napiszę cykl (minimum 5) relacji z imprez hufca wraz z dokumentacją fotograficzną
 • Przygotuję baner flashowy promujący imprezę/HUFIEC/1%
 • Przygotuję serię kartek on-line hufca na różne okazje (DMB, Święto Hufca, Wielkanoc, Boże Narodzenie, dzień kobiet, pierwszy dzień wiosny, etc. – do ustalenia).

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • Będę koordynował BŚP na poziomie Hufca, w tym:
 • Rozpromuję działanie w hufcu, jako propozycję programową,
 • Będę koordynować działania „Poleskich roznosicieli Światła”,
 • Pozyskam świece i lampiony w ilości zabezpieczającej potrzeby hufca (tak aby BŚP trafiło także do naszych szkół i kościołów, nie tylko do miejsc „z listy”)
 • Zadbam o identyfikację graficzną działania – niezbędną do promocji w hufcu, a także uwzględniającą projekt kartki jaka będzie roznoszona wraz ze Światłem.
 • Przygotuję kampanię promującą poleskie bazy, w tym:
 • spójnie graficznie ulotki i materiały promocyjne baz hufca,
 • draft mailingów promocyjnych,
 • propozycje innych rozwiązań marketingowych.
 • Będę koordynatorem akcji 1% w hufcu. Przygotuję kampanię promocyjną 1% hufca, w tym:
 • hasło,
 • identyfikację graficzną (ulotka, plakat, banery na stronę w 3 wymiarach, w tym jeden animowany),
 • zaplanuję działania szczepów i instruktorów hufca w ramach kampanii 1%.

PROGRAM

PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • Na czas próby wejście w skład GP i realizacja powierzonego zadania
 • Organizacja wigilii instruktorskiej
 • Przygotowanie jednego bloku programowego na Święcie Hufca
 • Pomoc przy organizacji Dnia Myśli Braterskiej, Rajdu Nocnego, Gali Mian Szczepów
 • Zaangażowanie w pracę Komisji Historycznej

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • Na czas próby wejście w skład GP i realizacja powierzonego zadania
 • Organizacja Święta Hufca
 • Opracowanie materiałów programowych będących wsparciem dla drużyn
 • Archiwizacja dobytku Komisji Historycznej
 • Współorganizacja Dnia Myśli Braterskiej, Rajdu Nocnego, Gali Mian Szczepów

KSZTAŁCENIE

PRZEWODNIK – PRZEWODNICZKA

 • zorganizowanie warsztatów lub zajęć dla kadry hufca (w zakresie tematyki/metodyki, w której specjalizuje się osoba realizująca próbę)
 • pomoc organizacyjna w zakresie wybranej imprezy kształceniowej (np. konferencji, seminarium, warsztatów czy kursu planowanego na dany rok), na przykład poprzez wymienione poniżej działania:
  • obsługa techniczna imprezy (materiały, posiłki, sprzęt, itd.)
  • pozyskanie funduszy
  • pomocja
  • obsługa graficzna
 • przygotowanie materiału dla zastępowych, przybocznych i/lub drużynowych (w zakresie metodyki, w której specjalizuje się osoba realizująca próbę)
 • przygotowanie artykułu dotyczącego kształcenia zastępowych, przybocznych i/lub drużynowych do opublikowania na blogu ZKK Hufca Łódź-Polesie

PODHARCMISTRZ – PODHARCMISTRZYNI

 • zorganizowanie warsztatów lub zajęć dla kadry hufca (w zakresie tematyki/metodyki, w której specjalizuje się osoba realizująca próbę)
 • pomoc organizacyjna w zakresie wybranej imprezy kształceniowej (np. konferencji, seminarium, warsztatów czy kursu planowanego na dany rok), na przykład poprzez wymienione poniżej działania:
  • wejście do ścisłej kadry imprezy i merytoryczne zaangażowanie w jej przygotowanie
  • poprowadzenia panelu / moderowanie dyskusji
  • pozyskanie funduszy
  • promocja
  • obsługa graficzna
 • przygotowanie materiału dla zastępowych, przybocznych i/lub drużynowych (w zakresie metodyki, w której specjalizuje się osoba realizująca próbę)
 • przygotowanie artykułu dotyczącego kształcenia zastępowych, przybocznych i/lub drużynowych do opublikowania na blogu ZKK Hufca Łódź-Polesie
Pliki do pobrania

KONTAKT Z KSI: