Kapituła Stopni Wędrowniczych

KAPITUŁA STOPNI WĘDROWNICZYCH

Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Łódź-Polesie jest zespołem hufcowym powołanym do prowadzenia prób na stopnie wędrownicze: HO i HR, przede wszystkim dla wędrowników i instruktorów z tych środowisk, gdzie jeszcze nie działa własna KSW.

SKŁAD KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH:

hm. Katarzyna Kurowska HR - przewodnicząca KSW

hm. Justyna Świstek HR

phm. Bartłomiej Cota HR

phm. Sylwia Kacprzak HR

phm. Aleksander Pleszko HR

phm. Michał Wacławski HR

Regulamin KSW

Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Łódź-Polesie

1. Kapituła Stopni Wędrowniczych (zwana dalej także kapitułą) działa w Hufcu Łódź-Polesie i jest powołana rozkazem komendanta hufca.

2. Kapituła Stopni Wędrowniczych działa zgodnie z uchwałą nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. oraz niniejszym regulaminem.

3. Celem działania kapituły jest:

 • propagowanie systemu stopni wędrowniczych w środowiskach hufca
 • wsparcie działania namiestnictwa wędrowniczego
 • inicjowanie oraz pomoc w zdobywaniu stopni w środowiskach, które nie posiadają własnych kapituł stopni
 • zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób na stopnie harcerki orlej/harcerza orlego oraz harcerki Rzeczypospolitej/ harcerza Rzeczypospolitej
 • wsparcie kapituł stopni działających przy drużynach wędrowniczych i szczepach w szczególności poprzez stałą współpracę, poradnictwo i w razie potrzeby uzupełnienie składu kapituł środowiskowych

4. Kapitułę tworzy minimum 3-osobowy zespół, którego członkowie spełniają dodatkowo następujące warunki:

 • wszyscy posiadają stopień Harcerza Rzeczypospolitej, 
 • przewodniczący jest w stopniu minimum podharcmistrza.

5. Kapituła spotyka się co dwa miesiące (a w razie potrzeby częściej).

6. Dokumentację Kapituły Stopni Wędrowniczych stanowią:

 • protokoły z posiedzeń kapituły,
 • kopie programów prób w trakcie realizacji,
 • dokumentacja zamkniętych prób,
 • rejestr prowadzonych prób.

7. Kapituła określa wymagania na poszczególne stopnie na podstawie wymagań, zatwierdzonych przez GK ZHP.

8. Kapituła rekomenduje by opiekunem próby na stopień harcerki orlej/harcerza orlego była osoba posiadająca stopień harcerki orlej/harcerza orlego i odpowiednio opiekunem próby na stopień harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej była osoba posiadająca ten stopień. W innych przypadkach, opiekun próby musi zostać zatwierdzony przez kapitułę.

9. Opiekun próby sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem próby i prawidłową jej realizacją. Jest odpowiedzialny za poziom wiedzy i dojrzałości harcerskiej. 

10. Z każdą wędrowniczką/wędrownikiem kapituła spotyka się trzykrotnie:

 • otwarcie próby, 
 • spotkanie kontrolne, 
 • zamknięcie próby.

11. Próbę/podsumowanie próby należy przesłać przewodniczącemu kapituły e-mailem minimum 10 dni przed spotkaniem.

12. W przypadku osób będących formalnie członkami szczepu, zgodę na otwarcie stopnia, który mógłby być realizowany w środowisku, powinien wyrazić właściwy komendant szczepu lub szef szczepowej komisji stopni.

13. O dokonywanych zmianach w programie próby należy poinformować przewodniczącego kapituły drogą mailową. Należy wskazać które zadanie zostaje zmienione, w jakim zakresie oraz z jakiego powodu. W sytuacjach budzących wątpliwość zmiany zadań wymagają uzgodnień na spotkaniu kapituły.

14. Otwarcie i zamknięcie próby ogłasza rozkazem komendant hufca.

15. W sprawach spornych ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendanta Hufca.

Wymagania HO

HARCERZ ORLI/HARCERKA ORLA


W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby. 


Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni, 
 • aktywnie uczestniczy w życiu drużyny, 
 • zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy, 
 • wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby. 


Zalecany czas trwania próby: 12–18 miesięcy


Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry


Siła ciała 
1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej. 
2. Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu.


Siła rozumu 
1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu. 
2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go. 
3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura). 
4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia.


Siła ducha 
1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie go bronić. 
2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego. 
3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych). 
4. Staram się żyć w harmonii z naturą. 
5. Pielęgnuję więzi rodzinne. 
6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów i zachowując własny system wartości). 
7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości. 
8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.

Formą zakończenia próby jest wędrówka umożliwiająca własne, wewnętrzne podsumowanie próby. Sposób odbywania wędrówki zależy od tradycji środowiska.


Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.

 

Wymagania HR
Lista opiekunów

Jeśli chcesz realizować próbę na stopień HR, ale nie masz w swoim najbliższym otoczeniu nikogo, kto wsparłby Cię w tym, to te osoby z chęcią pomogą Ci i zaopiekują się Tobą:

 • hm. Justyna Świstek HR (Szczep Harcerski Żywioły)
 • hm. Katarzyna Rytko HR (Szczep Harcerski im. Cichociemnych)
 • phm. Tomasz Jachimek HR (Szczep Harcerski im. Cichociemnych)
 • phm. Sylwia Kacprzak HR (namiestnictwo wędrownicze)
 • phm. Aleksander Pleszko HR (Szczep Harcerski im. Cichociemnych)
 • phm. Grzegorz Świstek HR (Szczep Harcerski Żywioły)
 • phm. Michał Werner HR (Szczep Harcerski Żywioły)
 • phm. Bartłomiej Cota HR (Szczep Harcerski Żywioły)
 • HR Filip Jurczyk (Szczep im. Cichociemnych)
Realizowane próby

Harcerz Rzeczypospolitej **

 

Imię i nazwiskoData otwarcia próbyOpiekun
pwd. Natalia WilkVII 2016phm. Marta Ignaczak
pwd. Anita OgrabekV 2015hm. Katarzyna Kurowska
pwd. Klaudia StępieńIII 2015hm. Katarzyna Kurowska
pwd. Piotr DziewulskiI 2015hm. Justyna Świstek

KONTAKT Z KSW: