Kapituła Stopni Wędrowniczych

KAPITUŁA STOPNI WĘDROWNICZYCH

Kapituła Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Łódź-Polesie jest zespołem hufcowym powołanym do prowadzenia prób na stopnie wędrownicze: HO i HR, przede wszystkim dla wędrowników i instruktorów z tych środowisk, gdzie jeszcze nie działa własna KSW.

SKŁAD KAPITUŁY STOPNI WĘDROWNICZYCH:

hm. Katarzyna Kurowska HR – przewodnicząca KSW

hm. Justyna Świstek HR

phm. Bartłomiej Cota HR

phm. Sylwia Kacprzak HR

phm. Aleksander Pleszko HR

phm. Michał Wacławski HR

Regulamin Kapituły Stopni Wędrowniczych Hufca ZHP Łódź-Polesie

1. Kapituła Stopni Wędrowniczych (zwana dalej także kapitułą) działa w Hufcu Łódź-Polesie i jest powołana rozkazem komendanta hufca.

2. Kapituła Stopni Wędrowniczych działa zgodnie z uchwałą nr 40/XXXII Rady Naczelnej ZHP z dnia 15 czerwca 2003 r. oraz niniejszym regulaminem.

3. Celem działania kapituły jest:

 • propagowanie systemu stopni wędrowniczych w środowiskach hufca
 • wsparcie działania namiestnictwa wędrowniczego
 • inicjowanie oraz pomoc w zdobywaniu stopni w środowiskach, które nie posiadają własnych kapituł stopni
 • zatwierdzenie, ocena i zamykanie prób na stopnie harcerki orlej/harcerza orlego oraz harcerki Rzeczypospolitej/ harcerza Rzeczypospolitej
 • wsparcie kapituł stopni działających przy drużynach wędrowniczych i szczepach w szczególności poprzez stałą współpracę, poradnictwo i w razie potrzeby uzupełnienie składu kapituł środowiskowych

4. Kapitułę tworzy minimum 3-osobowy zespół, którego członkowie spełniają dodatkowo następujące warunki:

 • wszyscy posiadają stopień Harcerza Rzeczypospolitej, 
 • przewodniczący jest w stopniu minimum podharcmistrza.

5. Kapituła spotyka się co dwa miesiące (a w razie potrzeby częściej).

6. Dokumentację Kapituły Stopni Wędrowniczych stanowią:

 • protokoły z posiedzeń kapituły,
 • kopie programów prób w trakcie realizacji,
 • dokumentacja zamkniętych prób,
 • rejestr prowadzonych prób.

7. Kapituła określa wymagania na poszczególne stopnie na podstawie wymagań, zatwierdzonych przez GK ZHP.

8. Kapituła rekomenduje by opiekunem próby na stopień harcerki orlej/harcerza orlego była osoba posiadająca stopień harcerki orlej/harcerza orlego i odpowiednio opiekunem próby na stopień harcerki Rzeczypospolitej/harcerza Rzeczypospolitej była osoba posiadająca ten stopień. W innych przypadkach, opiekun próby musi zostać zatwierdzony przez kapitułę.

9. Opiekun próby sprawuje bezpośredni nadzór nad przebiegiem próby i prawidłową jej realizacją. Jest odpowiedzialny za poziom wiedzy i dojrzałości harcerskiej. 

10. Z każdą wędrowniczką/wędrownikiem kapituła spotyka się trzykrotnie:

 • otwarcie próby, 
 • spotkanie kontrolne, 
 • zamknięcie próby.

11. Próbę/podsumowanie próby należy przesłać przewodniczącemu kapituły e-mailem minimum 10 dni przed spotkaniem.

12. W przypadku osób będących formalnie członkami szczepu, zgodę na otwarcie stopnia, który mógłby być realizowany w środowisku, powinien wyrazić właściwy komendant szczepu lub szef szczepowej komisji stopni.

13. O dokonywanych zmianach w programie próby należy poinformować przewodniczącego kapituły drogą mailową. Należy wskazać które zadanie zostaje zmienione, w jakim zakresie oraz z jakiego powodu. W sytuacjach budzących wątpliwość zmiany zadań wymagają uzgodnień na spotkaniu kapituły.

14. Otwarcie i zamknięcie próby ogłasza rozkazem komendant hufca.

15. W sprawach spornych ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komendanta Hufca.

HARCERZ ORLI/HARCERKA ORLA

W harcerskiej wędrówce przez życie odnajduje wzory do naśladowania. Kierując się Prawem Harcerskim buduję swój własny system wartości. Sama/m wyznaczam swoje cele. Wybieram swoją drogę życiową. Dążę do mistrzostwa w wybranych dziedzinach. Podejmuję wyzwania. Znajduję pole stałej służby. 

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • zdobyła/ył stopień samarytanki/ćwika. Jeśli nie posiada stopnia samarytanki/ćwika, realizuje próbę harcerki orlej/harcerza orlego poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni, 
 • aktywnie uczestniczy w życiu drużyny, 
 • zrealizowała/ał próbę wędrowniczą i otrzymała/ał naramiennik wędrowniczy, 
 • wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program próby. 

Zalecany czas trwania próby: 12–18 miesięcy

Wymagania stopnia wyznaczają płomienie wędrowniczej watry

Siła ciała 
1. Prowadzę higieniczny tryb życia i doskonalę swoją sprawność fizyczną. Znam granice swojej wytrzymałości fizycznej. 
2. Zaplanowałam/em i zorganizowałam/em wędrówkę o charakterze wyczynu.

Siła rozumu 
1. Samodzielnie planuję swój czas. Znam podstawowe zasady dobrego planowania czasu. 
2. Rozsądnie gospodaruję własnymi i powierzonymi zasobami finansowymi. Opracowałam/em sposób sfinansowania wybranego przedsięwzięcia i zrealizowałam/em go. 
3. Pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności w różnych dziedzinach aktywności (nauka i kultura). 
4. Znalazłam/em dziedzinę, w której chcę osiągnąć mistrzostwo. Mam już w niej osiągnięcia.

Siła ducha 
1. Na podstawie Prawa Harcerskiego buduję swój system wartości. Potrafię otwarcie i konsekwentnie go bronić. 
2. Samodzielnie podejmuję stałą służbę w dziedzinie życia duchowego. 
3. Staram się zrozumieć innych i uznaję ich prawo do odmienności. Poznałam/em kilka kultur (np. narodowych, wyznaniowych). 
4. Staram się żyć w harmonii z naturą. 
5. Pielęgnuję więzi rodzinne. 
6. Znalazłam/em swoje miejsce w grupie rówieśniczej (dokonując świadomych wyborów i zachowując własny system wartości). 
7. Pokonałam/em jedną ze swoich słabości. 
8. Dziedziny swoich zainteresowań porównałam/em z potrzebami środowiska. W ten sposób określiłam/em swoje pole służby. Pełniłam/em służbę przez wyznaczony czas.

Formą zakończenia próby jest wędrówka umożliwiająca własne, wewnętrzne podsumowanie próby. Sposób odbywania wędrówki zależy od tradycji środowiska.

Uwaga. Próbę można uzupełnić o dodatkowe wymagania przyjęte w środowisku.

HARCERKA RZECZYPOSPOLITEJ/HARCERZ RZECZYPOSPOLITEJ

Mam własny system wartości wynikający z Prawa Harcerskiego. Kieruję się nim we wszystkich aspektach swojego życia. Potrafię godzić pełnione przeze mnie role, np. w rodzinie, w szkole, w pracy, w działalności społecznej. Osiągam mistrzostwo w wybranych dziedzinach aktywności. Jestem świadomą/ym obywatelką/em RP. Swoją postawą i postępowaniem prezentuję harcerski styl życia.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:

 • zdobyła/ł stopień harcerki orlej/harcerza orlego, 
 • wspólnie z opiekunem przygotowała/ał indywidualny program swojej próby. 

Zalecany czas trwania próby: 12–24 miesiące

Wymagania na stopień wyznaczają polana wędrowniczej watry:

 • Praca nad sobą 
 • Służba 
 • Poszukiwanie swojego miejsca w społeczeństwie 

Indywidualne zadania próby harcerki Rzeczypospolitej-harcerza Rzeczypospolitej harcerka/harcerz buduje zgodnie z trzema wymienionymi kierunkami pracy wędrowniczej. W pracy nad sobą umacnia swoje zalety i niweluje wady oraz słabości. Dba o zdrowie i kondycję fizyczną. Rozwija swoją osobowość przez udział w różnych formach życia duchowego i kulturalnego. Pełni stałą służbę, która przynosi wymierne efekty. Poszukując swojego miejsca w społeczeństwie, konsekwentnie realizuje swój pomysł na życie: w nauce i w pracy, w rodzinie, rozwijając pasje i zainteresowania. Zna swoje prawa i obowiązki, wynikające z pełnionych ról społecznych, stara się wywiązywać z nich jak najlepiej. Wie, na czym opiera się system państwa prawa, zna w nim swoje miejsce. Szuka drogi osiągnięcia samodzielności ekonomicznej.

Jeśli chcesz realizować próbę na stopień HR, ale nie masz w swoim najbliższym otoczeniu nikogo, kto wsparłby Cię w tym, to te osoby z chęcią pomogą Ci i zaopiekują się Tobą:

 • hm. Justyna Świstek HR (Szczep Harcerski Żywioły)
 • hm. Katarzyna Rytko HR (Szczep Harcerski im. Cichociemnych)
 • phm. Tomasz Jachimek HR (Szczep Harcerski im. Cichociemnych)
 • phm. Sylwia Kacprzak HR (namiestnictwo wędrownicze)
 • phm. Aleksander Pleszko HR (Szczep Harcerski im. Cichociemnych)
 • phm. Grzegorz Świstek HR (Szczep Harcerski Żywioły)
 • phm. Michał Werner HR (Szczep Harcerski Żywioły)
 • phm. Bartłomiej Cota HR (Szczep Harcerski Żywioły)
 • HR Filip Jurczyk (Szczep im. Cichociemnych)

Harcerz Rzeczypospolitej **

Imię i nazwiskoData otwarcia próbyOpiekun
pwd. Natalia WilkVII 2016phm. Marta Ignaczak
pwd. Anita OgrabekV 2015hm. Katarzyna Kurowska
pwd. Klaudia StępieńIII 2015hm. Katarzyna Kurowska
pwd. Piotr DziewulskiI 2015hm. Justyna Świstek

KONTAKT Z KSW: